Παρακαλώ περιμένετε ... loading

Ιερομ. Ιερόθεος

Εκδότης έργων εκκλησιστικής βυζαντινής μουσικής


Ὁ ὁσιολογιώτατος Ἱερομόναχος Ἱερόθεος (Ἰωάννης Τσονάκας) ἐκ Πατρών Ἀχαΐας μονάζει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους ἀπό το 1974.

Ὑπηρετεῖ τήν Βυζαντινήν Μουσικήν Τέχνην καί καταγρά­φει την Βυζαντινήν μουσικήν παράδοσιν καί ἐξαιρέτως τήν Ἁγιορειτικήν.

Καρπός αὐτῆς τῆς διακονίας εἶναι ἡ συγγραφή καί ἡ ἔκδοσις τῆς γνωστῆς δεκατόμου σειρᾶς: A': "ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ", τῆς B': "ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙ­ΒΩΤΟΣ" τῆς Γ': "ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗΣ" τῆς Δ': "ΒΙΒΛΟΣ ΠΑΝΝΥΧΙΔΟΣ" καί τῆς Ε': "ΜΕΛΩΔΙΚΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ"

Καταγράφει ἐπίσης καί ἐκδίδει εἰς φωνοταινίας καί δί­σκους ἀκτίνος(CDς) τήν ζῶσαν μουσικήν πραγματικότητα τῶν Ἁγιορείτικων μελωδιῶν ὡς καί πολλά ἐκ τῶν μουσικῶν κειμέ­νων τῶν άνωτέρῳ τόμων.

Σκοπός τῆς ὅλης προσπαθείας εἶναι ἡ διάσωσις καί διάδοσις ὅσων περισσοτέρων μουσικῶν μαθημάτων διά τῆς ἐκδόσεως ἤ τῆς καταγραφῆς τῶν εἰς τήν Βυζαντινήν παρασημαντικήν, προερχομένων ἐκ παλαιῶν χειρογράφων κωδίκων τῶν Βιβλιο­θηκῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ὁ ἐμπλουτισμός τῶν Ἐκκλησια­στικών ἀκολουθιῶν διά νέων μελῶν συμφώνων μέ τό παραδοσιακόν ὕφος τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς.

Ἐξακολουθεῖ δέ ὁ π.Ἱερόθεος, νά διακονῆ εἰς τόν χῶρον τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, παρουσιάζοντας συνεχῶς νέα, ἐνδιαφέροντα καί πολύτιμα κείμενα καί μαθήματα τῆς Ἐκκλησια­στικῆς μας μουσικῆς, μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί τήν βοήθειαν τῆς Κυρίας καί Ἐφόρου τοῦ Ἀγίου Ὄρους Θεοτόκου Μαρίας.

Email List

Αρχική | ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κωδικός Προϊόντος: 1
Κύριε ἐλέησον, Τυπικά, Τρισάγια - Δύναμις, Ὅσοι είς Χριστόν, Τόν Σταυρόν σου, Χερουβικά σύντομα, Λειτουργικά - Ἄξιον ἐστίν, Κοινωνικά Ἑβδομάδος, Κυριακῶν καί Εορτῶν, Ὕμνοι ἀπολύσεως.
35,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Κωδικός Προϊόντος: 2
Ἀνοιξαντάρια, Μακάριος ἀνήρ, Κεκραγάρια άργά, Ἁγιορείτικα - ἀνέκδοτα καί Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, Στιχολογίαι ἀργαί Αγρυπνιών, Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενα τῆς Διακαινησίμου Έβδομάδος, Μ. Τεσσαρακοστής, Δοχαί.....
35,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΟΡΘΡΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ
Κωδικός Προϊόντος: 3
Τριαδικά Κυριακῆς, Εὐλογητάρια ἀργά, Ἐκ νεότητός μου, Πεντηκοστάρια ἑωθινά καί Μ. Τεσσαρακοστής, Πασαπνοάρια Ἰακώβου, Δοξολογίαι ἀργαί (29), Ἀσματικά Τ. Σταυροῦ, Τόν Δεσπότην - Ἄνωθεν, Δι' εὐχῶν,.....
35,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Α΄
ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Α΄
Κωδικός Προϊόντος: 4
Δοῦλοι Κύριον ἀγιορείτικα: σύντομα, ἀργοσύντομα καί ἀργά Ἐξομολογεῖσθε τῶ Κυρίῳ σύντομα, άργοσύντομα καί άργά. Λόγον ἀγαθόν: Θεοδώρου Φωκαέως καί Γεωργίου Ρυσσίου. Ἔτερα εἰς 8 ἤχους: Ἱερομ. Ἱεροθέου......
35,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Β΄
ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Β΄
Κωδικός Προϊόντος: 5
Πρώτη ἔκδοσις τῶν χειρογράφων Ἱερομονάχου Ἰωάσαφ τοῦ Διονυσιάτου. Δοῦλοι Κύριον εἰς ἤχους: Α', Β', Δ', πλ. β', Βαρύς, πλ. δ'. Παρθενίου Μετεωρίτου ἦχος Β'. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ἦχος Γ'. Χουρμουζίου.....
35,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Γ΄
ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Γ΄
Κωδικός Προϊόντος: 6
Δοῦλοι Κύριον: Συνεσίου Ἰβηρίτου ἦχος Γ'. Δανιήλ Πρωτοψάλτου ἦχος Δ', Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ἦχος πλ. β' καί πλ. δ'. Πέτρου Πελοποννησίου καί Ἱερομ. Ἱεροθέου ἦχος Βαρύς. Ἐξομολογεῖσθε τῶ Κυρίῳ.....
35,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΕΚΛΟΓΑΡΙΟΝ
ΕΚΛΟΓΑΡΙΟΝ
Κωδικός Προϊόντος: 7
Αἱ σύντομοι Ἐκλογαί εἰς πάσας τάς ἐορτάς, Δεσποτικάς, Θεομητορικάς, Ἱεραρχών, Ὁσιων, Μαρτύρων κ.λπ. συντεθεῖσαι ὑπό τοῦ σοφωτάτου ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΛΕΜΜΙΔΟΥ καί μελοποιηθεῖσαι εἰς ἀργοσύντομον στιχηραρικόν.....
35,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΓΙΩΝ Α΄
ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΓΙΩΝ Α΄
Κωδικός Προϊόντος: 8
Ἀργαί Ἐκλογαί εἰς: Παναγίαν Γλυκοφιλοῦσαν Τιμ. Ζώνην τῆς Θεοτόκου, Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, Ἅγιον Σπυρίδωνα, Μεγαλομ. Παντελεήμονα, Νεομ. Γεώργιον τόν ἐν Ἰωαννίνοις Ὁσίους Θεοφάνην καί Νεκτάριον τούς.....
35,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΓΙΩΝ Β΄
ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΓΙΩΝ Β΄
Κωδικός Προϊόντος: 9
Ἀργαί Ἐκλογαί εἰς: Τίμιον Πρόδρομον, Τετραήμερον Λάζαρον, Ἱερομάρτυρα Χαράλαμπον, Ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, Ἁγίους Ἀναργύρους, Ὅσιον Κασσιανόν τόν Ρωμαῖον, Ὁσίους Διονύσιον καί Μητροφάνην, καί Ὅσιον.....
35,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΓΙΩΝ Γ΄
ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΓΙΩΝ Γ΄
Κωδικός Προϊόντος: 10
Ἀργαί Ἐκλογαί εἰς: Τίμιον Σταυρόν, Παναγίαν Εἰκοσιφοίνισσαν Ἁγιορείτας Ὁσίους, Ἁγίους Πάντας, Φιλοθεΐτας Ὁσίους, Μεγαλομ. Ἀρτέμιον, Ὅσιον Νεόφυτον τόν Ἔγκλειστον, Ὅσιον Διονύσιον τόν ἐν Ὀλύμπῳ καί.....
35,00 € (περιλ. φ.π.α.)

Featured Item

>Εμφάνιση όλων<

Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"