Ιερομ. Ιερόθεος

Εκδότης έργων εκκλησιστικής βυζαντινής μουσικής


Ὁ ὁσιολογιώτατος Ἱερομόναχος Ἱερόθεος (Ἰωάννης Τσονάκας) ἐκ Πατρών Ἀχαΐας μονάζει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους ἀπό το 1974.

Ὑπηρετεῖ τήν Βυζαντινήν Μουσικήν Τέχνην καί καταγρά­φει την Βυζαντινήν μουσικήν παράδοσιν καί ἐξαιρέτως τήν Ἁγιορειτικήν.

Καρπός αὐτῆς τῆς διακονίας εἶναι ἡ συγγραφή καί ἡ ἔκδοσις τῆς γνωστῆς δεκατόμου σειρᾶς: A': "ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ", τῆς B': "ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙ­ΒΩΤΟΣ" τῆς Γ': "ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗΣ" τῆς Δ': "ΒΙΒΛΟΣ ΠΑΝΝΥΧΙΔΟΣ" καί τῆς Ε': "ΜΕΛΩΔΙΚΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ"

Καταγράφει ἐπίσης καί ἐκδίδει εἰς φωνοταινίας καί δί­σκους ἀκτίνος(CDς) τήν ζῶσαν μουσικήν πραγματικότητα τῶν Ἁγιορείτικων μελωδιῶν ὡς καί πολλά ἐκ τῶν μουσικῶν κειμέ­νων τῶν άνωτέρῳ τόμων.

Σκοπός τῆς ὅλης προσπαθείας εἶναι ἡ διάσωσις καί διάδοσις ὅσων περισσοτέρων μουσικῶν μαθημάτων διά τῆς ἐκδόσεως ἤ τῆς καταγραφῆς τῶν εἰς τήν Βυζαντινήν παρασημαντικήν, προερχομένων ἐκ παλαιῶν χειρογράφων κωδίκων τῶν Βιβλιο­θηκῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ὁ ἐμπλουτισμός τῶν Ἐκκλησια­στικών ἀκολουθιῶν διά νέων μελῶν συμφώνων μέ τό παραδοσιακόν ὕφος τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς.

Ἐξακολουθεῖ δέ ὁ π.Ἱερόθεος, νά διακονῆ εἰς τόν χῶρον τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, παρουσιάζοντας συνεχῶς νέα, ἐνδιαφέροντα καί πολύτιμα κείμενα καί μαθήματα τῆς Ἐκκλησια­στικῆς μας μουσικῆς, μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί τήν βοήθειαν τῆς Κυρίας καί Ἐφόρου τοῦ Ἀγίου Ὄρους Θεοτόκου Μαρίας.

Email List


ΚΑΣΕΤΑ 1η ,ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΑΣΕΤΑ 1η ,ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Κωδικός Προϊόντος: 59
Μακάριος ἀνήρ, ἦχος πλ. δ. Κεκραγάριον - Στιχολογία πλ. α'. Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενα: "Τίς Θεός - Ἔδωκας κληρονομίαν". Θεοτόκε Παρθένε ἦχος πλ. α', καί Α'. Πλούσιοι ἐπτώχευσαν ἦχος Α' καί Β'. Δι'.....
5,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΚΑΣΕΤΑ 2η, ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Α'
ΚΑΣΕΤΑ 2η, ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Α'
Κωδικός Προϊόντος: 60
Λόγον ἀγαθόν, ἦχος Δ'. Δοῦλοι Κύριον ἦχος λέγετος. Ἐξομολο- Γεῖσθε τῶ Κυρίῳ, Άγιορείτικον ἦχος Α', πλ. δ', πλ. β', πλ. α'. ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ Θεοδώρου Φωκαέως ἐκ τοῦ "Λόγον Ἀγαθόν". ἦχος πλ. δ'. Τριαδικόν -.....
5,00 € (περιλ. φ.π.α.)
ΚΑΣΕΤΑ 3η, ΟΡΘΡΟΣ
ΚΑΣΕΤΑ 3η, ΟΡΘΡΟΣ
Κωδικός Προϊόντος: 62
Τριαδικά Κυριακῆς, Εύλογητάρια ἀργά Πέτρου, Ἐκ νεότητός μου, ἁγιορείτικα, ὁ Ν' ψαλμός ήχος πλ. α'. Πάσα πνοή - στιχολογία αἴνων ἦχος πλ. δ'. Δοξολογία ἀργή Κοσμᾶ τοῦ Μαδυτινοΰ ἦχος πλ. δ'. χρωμ
5,00 € (περιλ. φ.π.α.)

Featured Item

>Εμφάνιση όλων<

Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"